De vennootschap Dewandeleer & Gillard Advocaten (DG Advocaten) heeft haar zetel te 3012 Leuven, Kolonel Begaultlaan 1a/51 en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0744.743.828.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten werkzaam bij DG Advocaten ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en DG Advocaten, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten werkzaam bij DG Advocaten.

2.2 In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de bestuurders van DG Advocaten.

Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

3.1 De advocaten werkzaam bij DG Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van DG Advocaten, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer.

DG Advocaten is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden.

3.2 Wanneer een advocaat verbonden aan DG Advocaten een dossier in eigen beheer behandelt, is evenwel uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn of haar cliënt.

3.3 De overeenkomst tussen DG Advocaten en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat DG Advocaten haar dienstverlening aanvangt. De overeenkomst wordt geformaliseerd in een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst, die bij de aanvang van de dienstverlening, of alleszins zo snel mogelijk nadien, wordt ondertekend.

De dienstverlening van DG Advocaten kan onder meer betrekking hebben op bijstand bij onderzoeken, procedures, onderhandelingen en/of deskundigenonderzoeken, evenals op adviesverlening. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van DG Advocaten bij aanvang van de werkzaamheden duidelijk overleggen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan.

De verbintenissen van DG Advocaten zijn inspanningsverbintenissen.

Tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, is DG Advocaten vrij om dossiers of bepaalde aspecten ervan intern te verdelen onder haar medewerkers-advocaten. Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de cliënt. Waar nodig wordt gewerkt in teamverband. De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.

De cliënt verstrekt aan DG Advocaten, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van DG Advocaten, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. DG Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

7.1 Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan DG Advocaten. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een zitting voor een afgelijnde tussenkomst, …) door een plaatselijke advocaat.

7.2 Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt. Onverminderd dit overleg, is DG in de uitvoering van haar opdracht, door de cliënt als lasthebber steeds gemandateerd om dergelijke dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de cliënt, in welk geval de factuur van de dienstverstrekker waarop een beroep wordt gedaan in de regel op naam van de cliënt zal uitgereikt worden en die factuur in voorkomend geval door de cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker dient te worden voldaan.

7.3 Wanneer DG Advocaten bij de aanvang of in de loop van de dienstverlening van oordeel is dat in het belang van de cliënt een beroep dient te worden gedaan op de bijstand van een advocatenkantoor waarmee DG Advocaten een vast samenwerkingsverband heeft, dan zorgt DG Advocaten ervoor dat de cliënt hierover alle nodige en nuttige informatie bekomt.

8.1. De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten en het ereloon.

8.2. De kosten van het advocatenkantoor worden door het advocatenkantoor als volgt berekend.

Het advocatenkantoor rekent een bijdrage voor de vaste algemene kosten voor de werking van het kantoor aan die forfaitair is bepaald op 7% van de erelonen. Deze kosten hebben onder meer betrekking op secretariaats- en administratieve ondersteuning, de aanleg en het aanhouden/archiveren van dossiers, telecommunicatie- en IT-systemen en elektronische databanken.

Specifieke aan het dossier van cliënt verbonden kosten, zoals transport- en parkeerkosten, worden aangerekend op grond van bewijskrachtige stukken die daarop betrekking hebben.

8.3. De gerechtskosten en -uitgaven zijn de kosten die het advocatenkantoor heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

8.4. Het ereloon is de vergoeding voor de door het advocatenkantoor geleverde diensten.

Het ereloon wordt bepaald rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, en inzonderheid in functie van vaste parameters, zoals de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de ervaring van de advocaten die worden ingezet en het dringend karakter van de opdracht. Dit gedeelte van het ereloon wordt berekend volgens een gebruikelijk systeem van tijdsregistratie.

Deze erelonen kunnen, lopende deze overeenkomst, in gemeen akkoord tussen partijen worden aangepast.

Daarnaast kan rekening worden gehouden met het bereikte positieve resultaat.

Het hierboven omschreven ereloon is exclusief BTW. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de BTW valt), zal het ereloon verhoogd worden met de BTW tegen het toepasselijke tarief.

8.5. DG Advocaten kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisie) vragen, en kan beslissen om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan het advocatenkantoor, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

8.6. De cliënt betaalt de voorschotten en de (eind)staat van kosten en ereloon van het advocatenkantoor binnen twee weken na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. DG Advocaten kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat, heeft DG Advocaten het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

DG Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

8.7. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de (eind)staat moet hij deze, op straffe van verval van recht, binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd protesteren.

8.8. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest, is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.

9.1 DG Advocaten stort alle bedragen die zij voor haar cliënt op haar derdenrekening ontvangt, binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien DG Advocaten een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem of haar op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

9.2 DG Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

9.3 DG Advocaten stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden, onmiddellijk door aan deze derden.

10.1 Indien u een klacht hebt over DG Advocaten of ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt.

10.2 Indien u verdere informatie wenst of bij klachten kunnen de advocaten worden bereikt via post op het adres Kolonel Begaultlaan 1a/51, 3012 Leuven, via telefoon op het nummer 016/91 00 06, via fax op het nummer 016/91 00 09 of via e-mail op het adres info@dglaw.be.

10.2 Indien de cliënt van mening is dat DG Advocaten ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan DG Advocaten gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

11.1 DG Advocaten is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten, bij MS Amlin, Koning Albert II-Laan, 37, 1030 Brussels en bij Ethias Verzekering, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik.

11.2 De aansprakelijkheid van DG Advocaten, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking.

De polissen verlenen dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen in de polissen opgenomen.

11.3 Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van DG Advocaten, haar advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal 25.000 EUR per schadegeval.

Indien echter het gebrek aan dekking het gevolg is van een fout van DG Advocaten of haar advocaten of aangestelden, wordt hun globale aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal voormelde bedragen.

12.1 Zowel de cliënt als DG Advocaten hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

12.2 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door DG Advocaten daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. DG Advocaten maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.

DG Advocaten kan uit dien hoofde geen schadevergoeding vragen.

12.3 Op eerste verzoek zal DG Advocaten aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

12.4 DG Advocaten kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk teverwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop ze haar prestaties staakt, dient DG Advocaten rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

DG Advocaten archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt worden terugbezorgd en dienen desgevallend door hem of haar te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft DG Advocaten het recht om het dossier te vernietigen.

14.1 De cliënt ontvangt de geldende versie van de algemene voorwaarden bij de aanvang van de dienstverlening.

14.2 DG Advocaten behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

14.3 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden zal beschikbaar zijn op de website van DG Advocaten en wordt aan cliënt bezorgd op diens eerste verzoek.

15.1 In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing.

15.2 Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen.

15.3 Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking, zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd, onverminderd het recht voor DG Advocaten om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.